OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky eshopu:

www.levnedisney.cz

Prodávající: www.levnedisney.cz, Na Polanech 444/12a, Havířov-Životice,73601. IČ 76630421, DIČ : CZ8251185206

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnedisney.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1922 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné k vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy  a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Uhrazení platby 

Zákazník(kupující) musí uhradit platbu do 3 pracovních dní, kde má prodávající nárok po této době objednávku automaticky stornovat.  Zákazník je den předem informován o uhrazení objednávky.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen ,,rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně  a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou , který se projevil během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí  prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s paragrafem 53 odst.7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal v nepoužitém stavu, tzn. zboží s visačkou, nenošené, nevyprané či jinak poškozené. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Vrácené zboží ve lhůtě 14 dnů dopravuje spotřebitel zboží k prodejci na své náklady /vrub /.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, například změnou zakázkových rozměrů, změnou výšivky, výšivkou jména, znehodnocením výrobku vypráním atd..

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které není skladem a již ho nelze zajistit. V případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Výměna zboží 

Pokud zákazník chce vyměnit zboží hradí si poštovné sám.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Faktura

Ke zboží je přidána faktura o koupi zboží

O registraci

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Pavouček dětem a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy Pavouček dětem, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.“

Nabídkové emaily budou zasílány maximálně šest krát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv. Službu zasílání novinek emailem můžete kdykoliv zrušit na emailové adrese:levnedisney@email.cz nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 Druhy dopravy veřejnými přepravci 

 • Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou 123kurýr, GLS, PPL

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99 Kč (platba předem).

Cena přepravy zahrnuje  telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

 • Zboží doručováno na výdejní místa Zásilkovny.

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 79 Kč (platba předem)

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo jeli porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel(eshop levnedisney) odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem.

 • Doručení  Českou poštou Balík do ruky – zboží je doručeno na Vaší adresu

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši  87kč( platba předem)

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem.

 • Zboží doručeno na výdejní místa Balíkovny :

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 50 Kč (platba předem)

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

Doprava ZDARMA : 

 • doprava není účtována od 2000Kč nákupu zboží, pokud není uvedena zvláštní akce eshopu.
 • nárok na dopravu ZDARMA zaniká , pokud zákazník vrací zpět zboží a je o částku ponížená cena , která je nižší než 2000Kč nebo u akční ceny dopravy , která je ZDARMA.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamace mechanického poškození

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci PPL,reklamaci se uplatní zde: reklamační protokol PPL. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Reklamace

Je nutné, aby byly případné reklamace zasílány na adresu  kurýrem , přes Zásilkovnu nebo do Balíkovny

UPOZORNĚNÍ : Zásilky odeslané Českou poštou – nepřebírám

 • Andrea Baurová
 • Těšínská 1616/1c
 • Havířov-Bludovice ,73601
 • email: andreabaurova82@seznam.cz
 • poštovné hradíme my pokud je zboží poškozené nebo špatně zasláno, chybou eshopu
 • https://www.levnedisney.cz/vraceni-zbozireklamace – zde je postup jak postupovat při reklamaci nebo vrácení zboží.
 • Pokud je zboží vráceno jinak, nejsem povinna zboží převzít !

Záruka a reklamační podmínky, se řídí platným zákonem na ochranu spotřebitele.

Nekorektním zákazníkům, kteří si objednávku nevyzvednou a před odesláním ji nestornují, bude vypočtena náhrada vzniklé škody za marné poštovné vč. nákladů na její vymáhání.

 Nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku

! V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku bude dle § 53 odst. 10 Občanského zákoníku požadováno uhrazení všech nákladů spojených s odesláním zásilky včetně obalového materiálu na náš účet. Pokud kupující vzniklé náklady neuhradí do 10ti kalendářních dní, bude pohledávka postoupena inkasní agentuře NeatGravity.com a poté bude nutno uhradit i veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky !